Top_Right-Banner_v2

PhalanX Competitive

BFV Season 2 Roster

5v5
  • MJ_B419
  • Sun-Max
  • MURDOCCFTW
  • Haz7n
  • DirtyGrandma__
  • Fleppi09
  • ZockenalsHobby
  • KnechRupnech